Gordel om? Als m'n haar maar goed zit ...Datum van foto's: donderdag 8 juni 2006
Tijdstip: onbekend


Onder het mom van "het goede voorbeeld geven".....altijd de gordels om?????

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Deze dames reden voor me in Hilversum zonder……….
Wie moet er nu een voorbeeld functie geven?? klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Over het rijden en veranderen van rijbaan zonder richting aan te geven zullen we het maar niet hebben. Dit ging zo abrupt dat ik niet eens een foto kon maken.
En of de dames een spoedje hadden??? Nee hoor, even later stonden ze gewoon niks te doen. klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
Het volgende kregen we door Ebut ge-maild:
Zaterdag 10 juni, 19-20 uur. Fietspad vanaf Bartlehiem richting Stiens langs de Dokkumer Ee, Regio Noord-West Friesland.
Fietste ik lekker naar een feestje gisteravond, mooi wat binnendoor cruisen over leuke fietspaadjes, kom je tussen Bartlehiem en Stiens dit tegen. En het is er al niet zo ruim...

Als er nou een reden voor was, dan was het anders geweest, maar achter die bosjes rechts staat nog een huis en daar zaten de heren lekker in de tuin te koffie drinken. Nu gaat het niet om het koffie-leuten maar de manier waarop het voertuig neergezet en achtergelaten is....

Moet je apart weer afstappen en door de berm stuiteren om die verrekte politiewagen te omzeilen. En niet alleen ik, maar daar fietsen veel meer mensen (met kinderen, opa's en oma's etc etc.Goed bezig heren!Gaat misschien nergens over, maar om dit soort stomme acties kan ik me altijd zo boos over maken. Altijd gaat het over voorbeeldfuncties en de maatschappij dienen, nou, belemmer dan niet de doorgang op zo'n plek!!

klik op het plaatje voor een vergroting van de foto
klik op het plaatje voor een vergroting van de foto

Voor alle bromsnorren, zoals Bromsnor onder in het commentaar nogmaals de vrijstelling voor de politie. Let u op het boldgedrukte?Vrijstelling

REGELING van de minister van Verkeer en Waterstaat van 31 maart 1994 nr. RVR 172392. Hoofddirectie van de Waterstaat. Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, betreffende Beschikking houdende vrijstelling van de bepalingen van het Reglement verkeersregels en de verkeerstekens 1990.Overwegende,* dat de politie een openbare dienst is als bedoeld in artikel 88 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)* dat de politie tot taak heeft in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen, die deze behoeven;* dat, voor zover zij op grond van artikel 91 van het RVV 1990 niet reeds van de bepalingen van het RVV 1990 mogen afwijken, het voor een goede uitvoering van deze taken gewenst is, dat aan de politie vrijstelling wordt verleend van de bepalingen van het RVV 1990:* dat overleg is gevoerd met de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken:Gelet op artikel G van het RVV 1990:

1. in te trekken de beschikking van 16 februari 1977, nummer RVT 11382;2. aan de regio's (regionale politiekorpsen) ten behoeve van de bij hen in dienst zijnde ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 en aan de Minister van Justitie ten behoeve van de bij het Korps landelijke politiediensten werkzaam zijnde ambtenaren van de politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 alsmede ten behoeve van de bijzondere ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Politiewet 1993, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het RVV 1990.3. aan de uitoefening van de bevoegdheden, ontleend aan de vrijstelling, de volgende voorschriften verbinden:1. de veiligheid van het verkeer dient zoveel mogelijk te worden gewaarborgd;2. van de vrijstelling mag alleen gebruik worden gemaakt voor zover dit voor de uitvoering van de opgedragen taken noodzakelijk is.4. dat deze beschikking in werking treedt met ingang van de dag waarop de Politiewet 1993 (Stb. 1993, 724) in werking treedt.

Tekst en foto's: Brobas


De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice.nl weer en is voor volle verantwoording van de auteur.

Flitsservice.nl wordt gehost door:

Prolocation bannerTerug naar het reportage overzicht