Disclaimer; Gebruik van de website  Flitsservice.nl is een non-commerciele site. De site wordt hobbymatig bedreven. Flitsservice.nl neemt de uiterste zorg in acht bij het samenstellen en onderhoud van de informatie die u via de website kunt raadplegen. De inhoud van de pagina's dienen echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Flitsservice.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid/volledigheid van de gepresenteerde informatie op enig moment.

De door Flitsservice.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De informatie en meningen die worden weergegeven op de pagina's worden verstrekt zonder enige vorm van garantie. Flitsservice.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, verliezen of kosten (zowel direct als indirect) voortvloeiend uit het gebruik van of onmogelijkheid van gebruik (noch in samenhang met onderbreking, fouten, vertraging, computer virus of enig ander probleem) van de pagina's of de informatie hierop weergegeven.

De website wordt verzorgd door de registratiehouder, alsmede enthousiastelingen die onderdelen van de site bijhouden. Hierin wordt uitgegaan van het principe voor en door automobilisten.

Binnen de website kunnen links worden weergegeven naar websites die niet onder toezicht vallen van Flitsservice.nl. Flitsservice.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden aangaande de informatie die deze websites presenteren noch ten aanzien van het gebruik van deze websites.

Gebruik van e-mail

Informatie die via het internet wordt verstuurd is in principe onbeschermd. Derden kunnen tijdens het versturen van berichten over het internet toegang krijgen tot de informatie. Wij raden u daarom af om vertrouwelijke informatie te communiceren middels dit medium.

Intellectuele eigendomsrechten

Flitsservice.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het staat eenieder vrij om de informatie van deze site te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, mits voorzien van bronvermelding.

Flitsservice.nl tracht het auteursrecht en andere wetgeving zoveel mogelijk te eerbiedigen. Door de complexheid van deze wet kan het mogelijk zijn dat Flitsserice.nl het auteursrecht of andere wetten schendt. Een rechthebbende op een auteursrechterlijk beschermd werk wordt verzocht Flitsservice.nl op de hoogte te brengen van mogelijke schending, zodat Flitsservice.nl hier actie op kan ondernemen om mogelijke schending kan voorkomen of te doen stoppen. Flitsservice.nl schendt geen auteursrecht met opzet en zal alles eraan doen om schending te voorkomen.

Forum

Het forum is vrijelijk toegankelijk voor iedereen. Alle teksten, uitdrukkingen, alsmede het "deeplinken" van foto's zijn voor de verantwoordelijkheid van de auteur en voor diegene die deeplinken mogelijk maakt. Indien gewenst en binnen redelijkheid kunnen posts worden gewijzigd of verwijderd.