Belangrijke juridische uitspraken

Hier een verzameling van belangrijke uitspraken over zeer uiteenlopende zaken die je kunt gebruiken als leidraad in je bezwaar- of beroepschrift. Alle documenten zijn beschikbaar in PDF formaat. Let goed op de juridische verwijzingen die gemaakt worden, en vergelijk jou zaak goed met eventuele zaken die hier als uitspraak staan. Komt een zaak overeen? Print het document uit en neem het mee naar de rechtbank of stuur het mee als bijlage bij je bezwaar. Let goed op dat je de zaak nummers niet door elkaar haalt!

Snelnavigeren

-Documenten opvragen onder Wahv (Wet Mulder) (--LJN AT7485 Raad van State, 200405147/1--)
-200 meter volgafstand in casu onvoeldoende, sanctie bijgesteld. (--VR-2001/32--)
-Niet gemotiveerde "niet staandehouding" gaat onderuit (--LJN_AF1601-Zaaknummer-Wahv-02-00197--)
-Nog een niet staandehouding die onderuit gaat (--LJN_AF0693-Zaaknummer-Wahv-02-00725--)
-Uitspraak over de ge-ijkte en niet ge-ijkte boordsnelheidsmeter (--LJN_AZ5516-Zaaknummer-Wahv-00-00851--)
-Beslissing over inhouding rijbewijs ligt niet bij een parketmedewerker (--Strafkamer 00377-03B LR-SM--)

Documenten opvragen onder Wahv (Wet Mulder) (--LJN AT7485 Raad van State, 200405147/1--)

Deze uitspraak maakt gehakt van een eerdere uitspraak van de HR over het wel of niet ter beschikking stellen van documenten die je onder de Wahv (Wet Mulder) opvraagd. Velen die ooit in een bezwaarschrift documenten zoals een ijkrapport, een certificaat van bevoegheid, enz.. enz.. hebben opgevraagd, hebben een brief gehad met deze passage;

"...voor wat betreft het verzoek om in het bezit gesteld te worden van een of meer documenten, waaronder het ijkrapport, is van toepassing artikel 11 lid 4 Wahv. Daarin is voorzien in het recht van de betrokkene/gemachtigde op inzage van de stukken van het geding en op verstrekking van afschriften daarvan. In dat verband verwijst de Officier van Justitie naar het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden (HR 6 april 1999, 725-98-V). In dat arrest wordt gesteld, dat geen wettelijke bepaling voorschrijft dat het ijkrapport deel uitmaakt van de stukken van het geding. Vorenstaande brengt met zich mee, dat de betrokkene geen recht heeft op het ijkrapport. ...."

Welnu, vanaf nu heeft deze uitspraak (HR 725-98-V) geen waarde meer. Zie hier voor de gehele tekst van de uitspraak.

 

Ga naar top

Een 200 meter volgafstand is in casu onvoldoende, sanctie bijgesteld. (--VR-2001/32--)

In deze zaak wordt een volgafstand van 200 meter op gelijkblijvende afstand van 200 meter als onvoldoende beoordeeld om de (hoge) snelheid als bewezen te verklaren. De rechter zwakt de tenlasteligging af. Wat over blijft is een Mulder. En da's nog altijd beter dan recidive en een vermelding in het register Gedocumenteerde snelheidsovertredingen. Zie hier voor de gehele tekst van de uitspraak.

 

Ga naar top

Niet gemotiveerde "niet staandehouding" gaat onderuit (--LJN_AF1601-Zaaknummer-Wahv-02-00197--)

In deze zaak haalt de rechter een niet staandehouding onder de Wahv (Wet Mulder onderuit). Gelet op artikel 5 van de Wahv is een staandehouding min of meer "verplicht" tenzij zich geen reële mogelijkheid voordoet om dat te doen. Geen zin of te lui is geen geldige reden niet tot staandehouding over te gaan. Zie hier voor de gehele tekst van de uitspraak. Let vooral op de met rood gemarkeerde tekst.

 

Ga naar top

Nog een niet staandehouding die onderuit gaat (--LJN_AF0693-Zaaknummer-Wahv-02-00725--)

Hier nog een voorbeeld van een niet-staandehouding die voor de rechter onderuit gaat. Zoals ook in de zaak uit de vorige link dient er, indien er een reële mogelijkheid tot staandehouding is, overgegaan worden tot staandehouding. Als men dat niet doet, om niet nader gemotiveerde redenen kan de sanctie dus niet in stand blijven. Zie hier voor de gehel tekst van de uitspraak.


 

Ga naar top

Uitspraak over de ge-ijkte en niet ge-ijkte boordsnelheidsmeter (--LJN_AZ5516-Zaaknummer-Wahv-00-00851--)

In deze zaak is er sprake van een opgegeven snelheid volgens een ijk-tabel. Dat ijk-tabel bestaat echter niet, of is kwijt. Bovendien is er niet gehandelt volgens de richtlijnen van het OM, bekend onder nummer 2006A008, aangaande de niet ge-ijkte boordsnelheidsmeter.

2.1.3 Niet geijkte boordsnelheidsmeter

De niet geijkte boordsnelheidsmeter wordt in beginsel niet gebruikt voor het vaststellen van snelheidsoverschrijdingen. In de uitzonderlijke gevallen dat bij het vaststellen van een snelheidsoverschrijding toch (mede) gebruik wordt gemaakt van een dienstvoertuig waarvan de boordsnelheidsmeter niet werd gecontroleerd / geijkt, dient als volgt te worden gehandeld.

De afwijking van de snelheidsmeter in het dienstvoertuig dient zo spoedig mogelijk na de constatering te worden bepaald met behulp van geijkte apparatuur. De meetonzekerheid bij de ijking is afhankelijk van de gebruikte ijkapparatuur.

Voorts verdient het aanbeveling in het op te maken proces-verbaal naast de constatering met de niet geijkte boordsnelheidsmeter te vermelden dat verbalisant op grond van zijn ervaring in het verkeer inschat, dat betrokkene / verdachte reed met een snelheid van xx km/h, in elk geval met een snelheid die hoger lag dan de ter plaatse toegestane maximumsnelheid.

Ondanks een verweer van de advocaat-generaal haalt de rechter zijn verweer onderuit. Niet gehandeld volgens de richtlijn is dus een niet bewezen snelheid. Hier staat de uitspraak.


 

Ga naar top

Beslissing over inhouding rijbewijs ligt niet bij een parketmedewerker (--Strafkamer 00377-03B LR-SM--)

We komen wel eens brieven tegen van een inhouding rijbewijs die is getekend door een parketmedewerker. Vaak is het de parket-secretaris. Maar het kan niet zo zijn dat deze peroon ook de beslissing tot de inhouding neemt. Een parketmedewerker is niet bevoegd tot het nemen van een beslissing tot inhouding van een rijbewijs op grond van Artikel 164 WvW 1994.

Zelfs als dat mandaat wél gegeven is door de Officier van Justitie, dan nog is het niet toegestaan. De rechter noemt het inhouden van een rijbewijs een "orde maatregel". In de uitleg wordt duidelijk gesproken dat deze ordemaatregel enorme consequenties kan hebben voor de betrokkene, en daarom dient deze beslissingzeer zorgvuldig en weloverwogen genomen te worden. Een parketmedewerker wordt daarvoor niet geschikt geacht. De bevoegdheid tot beslissen tot inhouding van een rijbewijs ligt alleen bij de Officier van Justitie. Klik hier voor de uitspraak.


 

Ga naar top

 

--Laatste update: 26 juli 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat, Martijn

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--