ANWB: Verbeter verkeersveiligheid A15 op korte termijn

 

Het Gelderse deel van de A15 (Gorinchem - Nijmegen) zit aan het einde van de capaciteit en het is duidelijk dat de personenauto's en vrachtwagens elkaar onbedoeld in de weg zitten. Verschil in snelheid en in rijgedrag leidt geregeld tot gevaarlijke situaties en ook tot (ernstige) ongevallen.

De ANWB heeft de ervaringen van de gebruikers samengevat en voorstellen geformuleerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Deze zijn besproken met de belangenbehartigers van het vrachtverkeer en onder de aandacht gebracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op korte termijn maatregelen
De enorme hoeveelheid verkeer vraagt op de langere termijn een verbreding van de weg. Gelet op de verkeersveiligheid kan daar niet op gewacht worden en de ANWB stelt voor om op korte termijn matrixborden in te zetten, de op- en afritten te verbeteren, het inhaalverbod uit te breiden en de maximumsnelheid te verlagen voor personenauto's.

Door op- en afritten te verlengen, opritten te voorzien van doseersystemen en de wegmarkering aan te passen kan plotseling remmen worden voorkomen. Dit leidt makkelijk tot kop-staartbotsingen. Daarnaast pleit de ANWB voor het verkleinen van snelheidsverschillen tussen de verkeersdeelnemers. Dat wordt bereikt als de maximumsnelheid van de personenauto's wordt verlaagd in combinatie met een uitbreiding van het inhaalverbod voor vrachtwagens.

De ANWB hoopt dat de minister in beantwoording van Kamervragen met maatregelen komt om de verkeersveiligheid op de A15 snel te verbeteren.

Deskundige reacties gebruikers
Gebruikers van de A15 hebben massaal gehoor gegeven aan een Twitter-oproep die de ANWB begin augustus stuurde. Meer dan 800 mensen boden met hun zeer uitgebreide en deskundige reacties (zie hieronder) een goed inzicht wat er op het Gelderse deel van de A15 aan de hand is.

Meningen weggebruikers A15

Problemen en oplossingen

Problemen

De ANWB heeft de ervaringen van de weggebruikers op de A15 in kaart gebracht:

* De weg is overbelast, oftewel: erg druk. Het vele vrachtverkeer leidt tot 'treintjes' op de rechterrijstrook.
* Weggebruikers houden kort afstand tot elkaar.
* Drukte op beide rijstroken leidt tot onrust in de verkeersstromen bij rijstrookwisselingen en tot spookfiles.
* Door hoogteverschillen in het wegverloop zijn de files vaak niet tijdig te zien.
* Het inhaalverbod voor vrachtverkeer geldt niet altijd en wordt niet gehandhaafd.
* De snelheidsverschillen zijn groot.
* De A2 en de A50 hebben geen capaciteitsproblemen meer en fungeren niet meer als 'filter' voor de A15. De invoeg van de A2 op de A15 geeft files met risico's aan de staart.
* Er zijn een aantal drukke op- en afritten die invloed hebben op de hoofdstroom
* Op enkele plekken is de weg smal door ontbreken van vluchtstroken en door obstakels langs de weg (ter hoogte van de sluizen bij Tiel).
* Weggebruikers zijn soms druk bezig met andere dingen (bellen, mailen e.d.).
* De weg is saai, maar hobbelt wel.
* De weg gaat oost-west waardoor er geregeld last is van laagstaande zon.
* Trein op Betuwelijn leidt de aandacht af van de weg.

Mogelijke oplossingen
Op de lange termijn is uitbreiding van de wegcapaciteit van dit deel van de A15 wenselijk. De drukte en de samenstelling van het verkeer vragen daarom. Verbreding biedt het met name het vrachtverkeer meer ruimte om in te halen waardoor er minder colonnes van vrachtwagens op de rechterrijstrook worden gevormd. Ook het personenverkeer op de linkerrijstrook zal minder hinder ondervinden door langzamere inhalers. Het in- en uitvoegen bij op- en afritten wordt dan weer makkelijker.

Uitbreiding van de capaciteit vraagt om lange(re) procedures en om financiële middelen die de overheid niet heeft voorzien. Daarom wil de ANWB vooral ook op kortere termijn graag een aantal verbeteringen zien. Gewenste verbeteringen zijn:

* Gebruik matrixborden om te waarschuwen voor een file. Vooral bij knooppunt Deil (verbindingsweg tussen A2 en A15) kan dit erg nuttig zijn.
* Verbeter de op- en afritten door deze te voorzien van toeritdosering (stoplicht), langere op- en afrit, doorgetrokken streep en wegmarkering die oproept om afstand te houden).
* Onderzoek of het verlagen van de maximale snelheid tot 120 km/h voor de tijdelijke situatie een bijdrage levert aan de veiligheid.
* Breid het inhaalverbod voor vrachtwagens uit.
* Zorg voor goede handhaving op inhaalverbod, snelheid en afleiding.
* Weggebruikers kunnen zelf ook beter alert zijn: zorgen voor passende afstand tot elkaar, waarschuw elkaar bij plotselinge filevorming (alarmlichten) en zorg voor een zonnebril bij de hand.

 
 
Bron: ANWB
 
  30-8-2013  


|

FlitsKaart