Besluit tot aanleg A4 Delft-Schiedam (3-9-2009)

 

De keuze voor laatste 7 kilometer van de A4 tussen Delft en Schiedam is gemaakt. Het verkeersinfarct tussen Den Haag en Rotterdam en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet worden zo aangepakt. Al in 1963 werd de noodzaak van het doortrekken van deze weg besproken. Al eerder besloot het kabinet om op het traject Den Haag-Rotterdam spoorvervoer met een metroachtige frequentie te realiseren. Vandaag hebben de ministers Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Cramer (Milieu en Ruimte) samen met de regionale bestuurders de knoop doorgehakt.

Varianten
In het afgelopen jaar is onderzocht op welke manier de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam kan worden verbeterd. Er bestonden twee opties: enerzijds het verbreden van de A13 in combinatie met een verbinding tussen de A13 en de A16/A20 boven Hillegersberg en anderzijds de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. De A4 heeft de voorkeur boven de A13+A13/16 omdat het meer verkeer faciliteert, de reistijd sterker verbetert en verkeer tussen Den Haag en Rotterdam niet meer afhankelijk is van één verbinding. Daarnaast is dit alternatief sneller aangelegd zonder langdurige verkeershinder en goedkoper dan het verbreden van de A13 + A13/A16.

Spoorlijn Den Haag – Rotterdam
De afgelopen jaren was er een jaarlijkse groei van het aantal treinreizigers tussen Rotterdam en Den Haag van 7 procent. Daarom zijn er ook op het gebied van openbaar vervoer veel maatregelen voorzien. Al eerder werd bekend dat de spoortunnel in Delft wordt aangelegd met een voorziening voor vier sporen en dat onderzoek wordt gedaan naar een hoogfrequente spoorverbinding. De stations Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal worden daarnaast ingericht op hoogwaardig openbaar vervoer.

Draagvlak door inpassing
De A4 Delf-Schiedam wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstroken met een ruimtelijke reservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed. Het huidige zandlichaam, dat er sinds 1972 ligt, wordt afgegraven ten behoeve van een bijna volledig verdiepte ligging van de weg en een (land) tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De weg wordt daarmee niet zichtbaar op het maaiveld en geluidsarm. Ook worden er een aquaduct, recreatiebrug en een tramverbinding over de weg aangelegd. Verder zijn er afspraken gemaakt over de versterking van de natuur, waterhuishouding en recreatie in het gebied. Deze afspraken vormen het IODS convenant (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) dat is getekend door alle omliggende gemeenten, de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties. Naast het groene karakter van de weg zijn er lokaal ook groene initiatieven voor het gebied. Met deze inpassingen kost deze variant 880 miljoen euro. Dit is meer dan de 655 miljoen euro die in het convenant zijn begroot. Deze meerprijs wordt veroorzaakt door aanpassingen ten behoeve van de tunnelveiligheid. De meerkosten worden in de begroting van Verkeer en Waterstaat ingepast.

Andere maatregelen
De zeven kilometer tussen Delft en Schiedam lost niet alle files op in de Zuidelijke Randstad. Daarom zijn er andere projecten waarin gewerkt wordt aan andere knelpunten. Op het gebied van weginfrastructuur wordt binnenkort het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein vastgesteld en zal het standpunt voor de A13/16/20 worden bepaald. Voor de lange termijn zijn de verkenningen Rotterdam VooRuit en Haaglanden in volle gang.

Planning
De volgende stap is om het gekozen traject verder uit te werken in het Ontwerp Tracé Besluit dat in het voorjaar 2010 ter inzage komt. Op basis hiervan wordt een definitief Tracébesluit genomen in de tweede helft van 2010. De eerste auto’s zullen in 2015 over de nieuwe weg kunnen rijden.

Achtergrond
Dagelijks rijden er meer dan 160.000 voertuigen over de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Dit verkeer is van deze enkele verbinding afhankelijk. Het aantal is meer dan de weg aan kan en de drukte neemt alleen nog maar toe. De A13 is dan ook één van de grootste fileknelpunten van het land. Om een internationaal concurrerende regio te worden is de flexibiliteit en robuustheid van het vervoersnetwerk in de Randstad erg belangrijk. De aanleg van de A4 Delft-Schiedam draagt hier aan bij.

Het project A4 Delft-Schiedam is onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten alle partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

 
 
Bron: infra site
 
  21-9-2009  


|

FlitsKaart