De reactie van verkeersofficier van Justitie Koosx

De reactie van verkeersofficier van Justitie Koos Spee op de colomn van Prof. Smalhout in de Telegraaf.
Meneer Smalhout,De aanhef van deze brief, lijkt nu ik hem zo terug lees wat vreemd, maar 'M'n beste' krijg ik niet uit mijn pen en 'Geachte professor' lijkt mij ook niet passend omdat uw professie niets te maken heeft met de inhoud van uw columns waar ik het in deze brief met u over wil hebben. Onder de titel "Een flitsende jurist" schreef u op 4 augustus dit jaar een column in de Telegraaf. In deze column kreeg ik er behoorlijk van langs en werd ik door u weg gezet als de man van de elektronische kassa's. U liet ook duidelijk merken in deze column dat u het niet eens bent met de talrijke snelheidscontroles op de Nederlandse wegen en zeker niet als die worden uitgevoerd door middel van flitspalen. Controles op deze manier verwoordde u als volgt:

"In de eerste plaats valt de stiekeme sluipschutterstechniek die bij deze methode hoort bij iedereen verkeerd. Het is een mentaliteit die past bij totalitaire systemen, die hun burgers op elektronische wijze dwingen, bewaken, controleren of arresteren. Het niemandsland bij het destijds beruchte IJzeren gordijn tussen West- en Oost Duitsland, was ook voorzien van soortgelijke apparatuur. Geheel elektronisch gingen er alarmseinen af, schijnwerpers aan, ontploften er explosieven of begonnen mitrailleurs te ratelen". Uit deze passage begreep ik dat uw beeld van de snelheidscontroles in dit land niet geheel in overeenstemming is met de werkelijkheid. Met name de snelheidscontroles door middel van flitspalen worden niet stiekem gehouden. De palen staan niet alleen opvallend langs de weg maar wij maken ook nog bekend waar we de flitspalen neer zetten en waarom we dat doen. Dat doen we omdat onze huisstijl is: 'Geen handhaving zonder communicatie en geen communicatie zonder handhaving'. De snelheidscontroles zijn er ook niet voor niets. Ik weet en dat blijkt uit rapporten van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat het op jaarbasis ongeveer 200 verkeersdoden scheelt als iedereen zich aan de snelheid houdt. De ervaring leert dat automobilisten zich aan de snelheid gaan houden als de pakkans hoog is. Daar kan ik grafieken van laten zien. Die hoge pakkans ontstaat eerder door zogenaamde statische controles, waaronder de flitspalen, dan door snelheidscontroles met opvallende surveillanceauto's. Heeft u wel eens opgelet wat er gebeurt als er een opvallende surveillanceauto op een snelweg rijdt met 120 km/h. Dan blijft iedereen daar keurig netjes achter rijden. Maar zodra die auto de snelweg verlaat wordt er weer gescheurd. Op veel provinciale wegen, en daar gebeuren de meest ernstige ongevallen, kunnen geen snelheidscontroles met staande houdingen worden uitgevoerd omdat de ruimte ontbreekt om de auto's langs de kant te zetten en het trouwens ook levensgevaarlijk is om agenten van vlees en bloed zoals u ze in uw columns noemt daar neer te zetten. Ik heb liever dat er een paal wordt omgereden dan dat er een agent gewond raakt. U bagatelliseert de kleine snelheidsoverschrijdingen maar ook die kunnen tot doden of ernstige gewonden leiden. Als iemand binnen de bebouwde kom 40 km per uur in plaats van 30 km per uur rijdt en er steekt op 12 meter van zijn auto plotseling een kind over dan sleept hij het nog 6 meter onder zijn voorwielen mee terwijl hij bij een snelheid van 30 km per uur tijdig had kunnen stoppen. Maar uw kleinkinderen zullen daar geen last van hebben als ze bij u op bezoek komen en buiten willen spelen. Zij hoeven niet bang te zijn dat ze door een te hard rijdende automobilist omver worden gereden. Toen ik kort geleden langs uw huis fietste zag ik dat u een lange oprijlaan voor uw huis heeft. Die oprijlaan en trouwens uw hele tuin is met hekken hermetisch afgesloten. Daar komt geen ongenode automobilist op en zelfs niet een ontevreden lezer. Maar hoe je er ook over denkt, ik vind het geen pas hebben dat u deze verkeerscontroles in het kader van besparing van verkeersslachtoffers vergelijkt met praktijken die vroeger achter het IJzeren gordijn plaats vonden. Ik wilde destijds in augustus reageren op uw column, maar ik heb dat om diverse redenen niet gedaan. Eén daarvan was dat ik mij verplicht voel om mij als lid van de rechterlijke macht correct uit te drukken en anderen op een passende wijze te benaderen.

Ik kon toen in augustus, vlak na het lezen van uw column geen geschikte woorden vinden om op deze wijze in uw richting te reageren. Maar nu kort geleden en wel op 15 december '01 weer een column heeft geschreven waarin u een vergelijking maakt die kant noch wal raakte, voel ik toch de behoefte om op een gepaste wijze te reageren. Deze column was getiteld "Snelle Bert". Ik kan best begrijpen dat ook U na een week waarin het rijgedrag van Van Woudenberg van 3VO door velen aan de kaak was gesteld ook nog een duit in het zakje wilde doen. Dat u mij in dat stukje een boswachter noemt van flitspalen kan ik van uit uw, in mijn ogen smalle, horizon als het over de verkeershandhaving gaat, best begrijpen. Maar dat u mijn inzet voor de verkeersveiligheid vergelijkt met hetgeen er in '40-'45 gebeurde vind ik stuitend, ongepast en onwaardig voor iemand die zijn columns nog steeds ondertekent met 'Professor Dr.'. Noblesse oblige.

In deze recente column schrijft U: "Want net als bij de Duitsers tussen 1940 en 1945 gold, geld zowel bij 3VO als bij Spee het principe 'Befehl ist Befehl und Ordnung muss sein'. Een dergelijke uitlating op schrift gesteld lijkt verdacht veel op smaadschrift. Want het moet u toch duidelijk zijn meneer Smalhout dat ik mij door een dergelijke uitlating gegriefd voel en dat het er verdacht veel op lijkt dat u mijn integriteit in twijfel trekt. Mijn opzet is nu juist het terugdringen van het aantal slachtoffers en in '40-'45 vielen er juist als gevolg van 'Befehl ist Befehl' heel veel onschuldige slachtoffers. Bij de huidige wijze van verkeershandhaving wordt planmatig gewerkt en vinden de controles plaats op die locaties waarin het verleden ernstige ongelukken gebeurden. U heeft zich tijdens uw arbeidzame leven als dokter en hoogleraar in de medische wereld bewogen. Waarschijnlijk heeft u het nooit meegemaakt dat verkeersslachtoffers onder uw handen op de operatietafel stierven. Dat heeft de Belgische arts Dr. Barcourt maar al te vaak meegemaakt. Hij trekt door zijn en ons land met een diaserie met de meest bloederige plaatjes om automobilisten te wijzen op de gevaren van het niet naleven van de verkeersregels. Als je die plaatjes hebt gezien ga je zo maar een stuk rustiger rijden. Het lijkt mij verstandig meneer Smalhout dat u zich in het belang van de verkeersveiligheid wat genuanceerder en behoorlijker uitdrukt. Natuurlijk mag u commentaar hebben op het overheidsoptreden, maar laat u dan eerst eens goed informeren. Dan had u bijvoorbeeld geweten dat er vorig jaar in de stad Utrecht minder doden en gewonden zijn gevallen door een stevige handhaving op de rijsnelheden met behulp van flistpalen en onopvallende controles. Als je op die manier de verkeersveiligheid kan bevorderen dan kan je de agenten van vlees en bloed, die in onze samenleving schaars zijn maar dat hebben wij zo gewild, inzetten voor andere controles en het oplossen van ernstige misdrijven. Maar als het een beetje tegenzit en het lukt onvoldoende om het aantal snelheidsovertreders drastisch te verminderen, dan krijgt u uiteindelijk over een jaar of tien toch uw zin. Dan zullen mijn 'pokken-palen' zoals u ze noemt op de schroothoop gaan en zal er in elke auto een zogenaamde Intelligente Snelheidsadapter zijn ingebouwd. Dan kan je het gaspedaal indrukken wat je wil maar de auto komt geen kilometer boven de op de weg waar je je bevindt geldende snelheidslimiet. Dan heeft u uw zin, maar of auto rijden dan nog plezierig is dat waag ik te betwijfelen.

Mr. J. Spee

Bron:  Openbaar Ministerie

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Wat moeten we hier nou nog op antwoorden? Talloze voorbeelden hier op deze en andere sites wat Mr. J. Spee als opvallend langs de weg bedoeld. Met kliko's en camouflagenetten wordt u opgewacht. Dat Mr. J. Spee toevallig Utrecht erbij haalt is wel weer heel toevallig. Daar is inderdaad een grote daling van het aantal verkeersslachtoffers te zien, maar om nou te zeggen dat er daar zoveel controles zijn? Als je dit gaat vergelijken met Eindhoven dan krijg je weer een totaal ander beeld. Is het aantal slachtoffers in Utrecht van 14 naar 4 gegaan, in Eindhoven is het ondanks zeer strenge afdwinging van de maximum snelheid van 11 naar 9 gegaan. Pakken we Almelo erbij, dan blijkt dat het aantal doden van 6 naar 0 gegaan is, zonder verkeershandhaving, want dat is pas dit jaar van start gegaan. Beetje vogelen met cijfers kunnen we allemaal wel.
Reactie Prof. Smalhout op de open briefMr. Koos Spee, verkeersofficier van Justitie, veronderstelde in zijn commentaar dat ik als anaesthesioloog vermoedelijk nooit een verkeersslachtoffer op de operatietafel heb zien sterven. Gezien de aard van het vak, zien de meeste anaesthesiologen meer ongevalslachtoffers in een maand dan een officier van Justitie in zijn hele leven. Ik weet dus waar ik in mijn columns over schrijf. En ik weet ook, evenals de meeste serieuze weggebruikers, dat het grootste deel van de zware ongelukken niet veroorzaakt wordt door chauffeurs die slechts enkele km/u te snel rijden. De meeste rampen onstaan door rijden onder invloed, verkeerd invoegen, door rood licht rijden, geen voorrang verlenen, levensgevaarlijk inhalen en spookrijden. Het zonder enige nuance bestraffen van onbenullige overtredingen komt inderdaad voort uit een klassiek Pruisische mentaliteit, die namelijk van "Ordnung muB sein"!
prof. dr. B. Smalhout
Reactie oud-commandant A.C. VogelAls oprichter en oud-commandant van de voormalige Algemene Verkeersdienst van het Korps Rijkspolitie in Driebergen, waarvan de "Porschegroep" een belangrijk deel uitmaakte, voel ik mij geroepen te reageren op het commentaar van Mr. Spee.
Natuurlijk zijn snelheidscontroles bittere noodzaak en met de opzet van de verkeersofficier om het aantal vwerkeersslachtoffers terug te dringen, is niets mis. Maar niet op de wijze die de heer Spee ons opdringt. Volgens Spee wordt er planmatig gewerkt, vinden controles plaats op locaties waar in het verleden veel ernstige ongelukken gebeurden en worden snelheidscontroles d.m.v. flitspalen niet stiekum gehouden. Hier is sprake van demagogie: volgens van Dale het in beweging brengen van de massa door leugenachtige voorstellingen en valse leugens!

De AVD werkte bij de handhaving van het verkeerstoezicht op de autosnelwegen met gericht toezicht. Dit houdt kort gezegd in, dat voor elk wegvak periodiek de ongevals coëfficient werd bepaald, waarbij de lengte van het betreffende wegvak, de verkeersintensiteit en het aantal ongevallen meewogen. Van de wegvakken met een hoge ongevalscoëfficient werden, eveneens periodiek, plaats, tijdstip en oorzaak van alle ongevallen geanalyseerd. Op basis hiervan werd per weggedeelte een verbaliseringsbeleid vastgesteld. Door de surveillerende politieambtenaren op de juiste plaats op het juiste tijdstip en tegen de juiste overtreding te laten optreden ( en de overtreder de reden van dit optreden duidelijk maken) kon in bijna alle gevallen een reductie van het aantal ongevallen worden bereikt.

Op grond van eerdere uitspraken van de heer Spee en eigen waarneming krijg ik echter de indruk dat zijn optreden weinig met gericht verkeerstoezicht te maken heeft. Ik ben altijd bereid de heer Spee de elementaire beginselen van "selective enforcement" bij te brengen, wanneer dit het einde zou betekenen van de raziia's die onder zijn bewind op de autosnelwegen worden gehouden. Uit rapporten van de SWOV zou blijken dat er jaarlijks 200 doden minder zouden zijn als iedereen zich aan de snelheid zou houden. Dit is wel heel summiereinformatie.

Hoeveel doden en gewonden zijn er dit jaar in het verkeer gevallen? Hoeveel binnen en hoeveel buiten de bebouwde kommen? Hoeveel op de autosnelwegen en op welke? Ik kan u verzekeren dat de autosnelwegen hier als relatief veilig uitkomen. De door Spee als wapenfeit vermelde ongevallencijfers in de stad Utrecht spelen hierbij geen enkele rol. Waar ik mij het meest aan erger, is de kretologie en het ontbreken van behoorlijke informatie. Waar is het postbus 51 spotje met de uitleg van Spee waarom op welke plaats flitspalen staan?

Bij de aanwijzing van de 100 km-weggedeelten was ik uit hoofde van mijn functie nauw betrokken. Naar de deskundige autosnelwegpolitie werd echter niet geluisterd; de politiek eiste dat er hoe dan ook ongeveer 400 km werd aangewezen als 100 km-wegen. Het vaststellen van deze wegen (en is?) nattevingerwerk. En juist hier plaatst superveldwachter Spee bij voorkeur zijn palen en sluit contracten met de politiekorpsen met inspanningsverplichtingen om een bepaald aantal processen-verbaal per jaar te produceren. Het is duidelijk dat de motivatie bij de surbeillanten om als belastinggaarders te worden gebruikt niet hoog is.

A.C. Vogel

Bron: De Telegraaf