Korps Gelderland-Zuid is nagenoeg 'failliet'

 

NIJMEGEN - De regiopolitie Gelderland-Zuid is nagenoeg 'failliet'. Het korps kan zelf de enorme financiële tekorten niet meer opvangen. en komt onder curatele te staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat betekent dat Binnenlandse Zaken de financiële huishouding van Gelderland-Zuid gaat regelen. Volgens het ministerie is Gelderland-Zuid het enige district waar de situatie nijpend is.Het tekort is ontstaan doordat de afgelopen jaren een grote groep nieuwe agenten is opgeleid. Tegelijkertijd namen veel minder agenten dan verwacht afscheid van het korps. Daardoor is er een overschot aan personeel.Het korps, waar 1147 mensen werken, zal flink moeten bezuinigen. De politiezorg (handhaving door blauw op straat, opsporing door rechercheafdelingen) in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en de Nederbetuwe komt door de slechte financiële situatie in de knel.Hoe strak het regime van Binnenlandse Zaken wordt, is nog niet duidelijk. Het is welhaast zeker dat er agenten weg moeten. Personeel vormt voor een politieregio verreweg de grootste kostenpost (85 procent van de begroting). De rest gaat op aan materieel. Ook de zeggenschap die burgemeesters hebben over de inzet van agenten kan worden beperkt.Korpsbeheerder Ter Horst, burgemeester van Nijmegen, stelt dat de ondergrens al is bereikt. Ze weet niet waar nog verder op kan worden bezuinigd. "We hebben al een vacaturestop, we hebben veertig mensen extra gedetacheerd, we hebben het stuwmeer van verlofuren al teruggebracht, de materiële kosten liggen al dik onder het landelijk gemiddelde."Voor de politieregio dreigt volgend jaar een tekort van een kleine zes miljoen euro. In de jaren daarna neemt dat wel geleidelijk af, maar over vier jaar gerekend verwachten de rekenmeesters een tekort van veertien miljoen euro.De kabinetsplannen om landelijk vierduizend agenten extra in te zetten, bieden onvoldoende soelaas, verwacht Ter Horst. Haar korps heeft meer agenten over dan de extra agenten die ze er bij zullen krijgen. "De plannen verlichten het probleem, maar verhelpen ze niet."De korpsbeheerder hoopt dat het ministerie met extra geld over de brug komt. "Als wij het nu zelf op zouden moeten lossen, moeten er een heleboel mensen uit. We hebben onvoldoende financiële reserves om het zelf op te kunnen vangen."Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken komt het soms voor dat er extra geld op tafel komt. Daarvoor zal 'Nijmegen' goede argumenten moeten geven.De problemen die Gelderland-Zuid nu heeft, had buurman Gelderland-Midden (regio Arnhem) in 1995. Een ingrijpend saneringsplan maakte het korps weer gezond. Toch moet ook Midden interen op de opgebouwde reserves. Ook het tekort in Arnhem wordt veroorzaakt door instroom van jonge agenten. Vanaf het moment dat een korps ze in opleiding neemt, staan ze op de loonlijst, maar pas na de opleiding gaat het korps ervan profiteren. Arnhem moet dit jaar 3,7 miljoen euro uit de reserves nemen om honderd aspiranten te kunnen opleiden.Het derde Gelderse korps, Noord- en Oost-Gelderland (Doetinchem en Apeldoorn), zegt geen enkele financieel probleem te hebben. Ook Limburg- en BrabantNoord kampen niet met tekorten.Dat burgemeester G. ter Horst, korpsbeheerder in Nijmegen, het hoofd in de schoot legt, is opmerkelijk, vindt Joop Vogel. De voorzitter van de politievakorganisatie ACP is allang op de hoogte van de financiële problemen van het korps Gelderland-Zuid. Ter Horst is altijd een tegenstander geweest van aankloppen bij het ministerie met de boodschap 'we weten het ook niet meer, help ons'. "Ze wilde tot op het laatst zelf korpsbeheerder zijn, maar kennelijk is de nood zo hoog dat ze nu overstag is gegaan."Dat heeft volgens hem ook te maken met de tegenvallende berichten uit Den Haag. "Nijmegen staat niet alleen, hoor. Er zijn meer korpsen die er slecht voorstaan. Veel korpsen hebben te veel mensen aangenomen, in de vaste overtuiging dat de regering meer politiemensen zou gaan betalen. De beloofde achtduizend agenten worden er maar vierduizend."Dat het korps onder curatele komt te staan, betekent dat voor elke uitgave boven de 2000 euro toestemming moet worden gevraagd in Den Haag, zegt Vogel. Hij hoopt dat hij korpschef Poelert aan zijn zijde krijgt bij de onderhandelingen met korpsbeheerder Ter Horst. "Onze eis is eenvoudig: dit mag geen gevolgen hebben voor het personeel. Niet in de sterkte, niet in de arbeidsvoorwaarden."De vakbondsvoorzitter denkt dat zijn eis redelijk is. In feite is het korps tachtig fte's boven de sterkte. Daarvan zijn er veertig tijal tijdelijk gesaneerd doordat poltiemensen vrijwillig elders gedetacheerd zijn. "Voor die andere veertig vinden we wel een oplossing via natuurlijk verloop." De situatie is volgens Vogel 'echt zorgelijk'. "Behalve dat je onder curatele staat, betekent dat geen instroom van nieuwe agenten."Voorzitter M. Holtackers van de politiebond VMHP, (Bond voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel) breekt een lans voor de Nijmeegse korpschef Poelert."Dat het korps de broekriem flink zal moeten aantrekken is zuur in een tijd van meer veiligheid en meer politiemensen op straat. Dergelijke geldnood is echter niet altijd te wijten aan louter mismanagement door de korpsleiding. Het hebben van flinke reserves betekent ook dat je de politiecapaciteit van het korps niet volledig hebt benut en dus eigenlijk meer agenten op straat had kunnen brengen."

 
 
Bron: De Gelderlander
 
  19-10-2002  


|

FlitsKaart