Niet tobben, lekker wobben

 

Edelachtbare heer/vrouwe Officier van Justitie,

18 juni 2008 legde u ons een Mulderboete van € 16 op wegens een snelheidsovertreding op de ringweg A10. De maximumsnelheid van 80 km/u zou door ons voertuig met maar liefst 7 km/u zijn overschreden. Wij schrokken erg van dat bericht. Hoe anders had dit kunnen aflopen! Eerst en vooral zijn wij dus blij dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

Wij nemen deze kwestie buitengewoon serieus en hebben inmiddels interne maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Wij wensen deze zaak tot op de bodem uit te zoeken en daarbij ook exact vast te stellen welke snelheid er nu precies is gereden. Hopelijk blijkt dan alsnog dat deze boete op een pijnlijke vergissing berust.

Daarom stelden wij op 28 juli 2008 beroep in. Bij gebrek aan informatie was dat noodgedwongen een “pro forma” beroep, op nader aan te voeren gronden. In diezelfde brief verzochten wij om toezending van een aantal gespecificeerde documenten waarmee we de situatie grondig kunnen analyseren en onze beroepsgronden kunnen formuleren. Daarvoor deden wij expliciet een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De WOB verplicht u als bestuursorgaan om dit soort documenten ter beschikking te stellen.

Ondanks ons redelijk en gemotiveerd WOB-verzoek hebben wij helaas niet binnen de wettelijke termijn van twee weken een beslissing van u ontvangen, noch stuurde u ons binnen de wettelijke termijn van vier weken de gevraagde documenten toe. Wel ontvingen wij uw aanmaning van 29 augustus 2008 om binnen 14 dagen de gronden van het Mulderberoep op te geven. Doordat u de gevraagde informatie niet verschaft, is dat dus juist onmogelijk.

Uw wettelijke plicht op grond van de WOB staat buiten kijf. Toch leeft u dat voorschrift niet na. Zodra iemand zich echter niet aan de wettelijke maximumsnelheid houdt, legt u wel een boete op. Dat strookt niet. Zijn sommige wetten meer bindend dan andere? Of geldt de wet niet voor iedereen in gelijke mate? Quod licet Iovi, non licet bovi, zoiets?

Waarom meent u de WOB aan uw laars te kunnen lappen? Vindt u die wet maar hinderlijk? Er zijn landen waar geen WOB geldt. Daar kan de overheid naar hartenlust er ongehinderd op los besturen. Erg efficiënt, maar af en toe lezen wij in de krant waartoe dat kan leiden. Dat vinden wij in Nederland onwenselijk. Dus hebben wij een WOB.

Of vindt u de WOB onzinnig? Dat oordeel is niet aan u. Bovendien, als de mate van onzinnigheid maatgevend is, dan zou de 80-limiet wel eens hoger kunnen scoren. Uw eigen groot geestelijk roerganger, de onvolprezen verkeers-hoofdofficier van justitie mr Jacobus Spee (Koos voor vrienden), lijkt die mening in ieder geval te zijn toegedaan. Bij de introductie van de 80-km zones maakte hij publiekelijk kenbaar dat men die limiet ook weer niet al te strikt dient te nemen. 87 moest wat hem betreft ook wel kunnen.

Die uitspraak stelde ons toen nog zo teleur. Altijd konden wij ons laven aan de niet-aflatende stroom leerzame wijsheden waarmee meneer Spee zijn onderdanen verrijkte. Maar plots bracht hij ons in verwarring: 87 mag wel! Toch vreemd dat wij nu voor diezelfde 87 km/u een boete krijgen, maar dat terzijde.

Of negeert u de WOB omdat u vreest dat anders het hek van de dam is? Tja, wie zaait zal oogsten. Volgens vele weggebruikers is qua verkeershandhaving ook al jaren het hek van de dam. Voor zover ons bekend heeft dat argument echter nog nooit een rechter ertoe gebracht om een verkeersregel onverbindend te verklaren.

Wij zien derhalve geen enkel rechtens te respecteren argument waarom u de gevraagde documenten niet zou hoeven verschaffen. Wij maken hier formeel bezwaar tegen de gebleken termijnoverschrijding, die wij conform artikel 6:2 Awb zien als een fictieve weigering om een beslissing te nemen.

Die weigering maakt het ons onmogelijk de zaak verder te onderzoeken en de gronden van het Mulderberoep te formuleren. Daarom protesteren wij hierbij tevens tegen het feit dat u ons daartoe een termijn stelt.

Voor dit moment beperkt ons verweer zich tot een ontkenning van de verweten gedraging. Wij kunnen ons werkelijk niet voorstellen dat met ons voertuig zulk onverantwoord verkeersgedrag is vertoond. Wij wisten niet eens dat deze auto zo snel kon! Ook daar zullen wij maatregelen nemen. Wij overwegen om het huidige voertuig te vervangen door een veiliger model.

Wij vertrouwen op uw medewerking om de onderste steen boven te krijgen. Het belang daarvan is evident. Zulke misstanden moeten worden aangepakt. Het recht moet zegevieren. Daarom maken wij bezwaar tegen uw weigering de gevraagde informatie te verstrekken. Wij dringen erop aan alsnog de documenten als opgesomd in onze brief van 28 juli 2008 te ontvangen, waarna wij de beroepsgronden zullen aanvullen.

Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

De Zwarte Kip

(met dank aan flitsservice.nl)

 
 
Bron: De Zwarte Kip klankbord voor ervaren weggebruikers
 
  9-12-2008  


|

FlitsKaart