Overtreder stapt vaker naar rechter

 

LEEUWARDEN - Wetsovertreders zijn minder gauw bereid om te schikken. Daardoor is er tegen alle verwachtingen in een grote toevloed aan rechtszaken bij de Leeuwarder rechtbank. Het Openbaar Ministerie constateert dat de 'betalingsbereidheid ' van overtreders met ongeveer 5 procent is afgenomen. De verslechterde economische situatie speelt hierbij een rol.Voorts stuurde de spoorwegpolitie in 2003 aanzienlijk meer processen-verbaal wegens zwartrijden op naar het Leeuwarder arrondissementparket. Volgens hoofdofficier van justitie Leo den Hollander speelt verder mee dat afspraken met de politie zijn gemaakt om beter tegen allerlei vormen van overlast op te treden.Het gaat om overtredingen, die met het strafrecht worden afgedaan. Dit worden wel 'politietransacties' genoemd. Wanneer een overtreder, om wat voor reden dan ook, niet op het schikkingsvoorstel ingaat, wordt zijn zaak bij het OM ingeschreven. Hij kan dan een 'uitnodiging' verwachten om voor de kantonrechter te verschijnen.Er zijn echter ook overtredingen, die administratiefrechtelijk worden afgewikkeld. Dat zijn de 'Wet-Mulderzaken', bijvoorbeeld snelheidsovertredingen tot 30 kilometer. Volgens woordvoerster Marjan van Mierlo van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is bij dit soort zaken in het geheel geen sprake van een afnemende betalingsbereidheid. Die neemt momenteel zelfs nog met tienden van een procent toe en bedraagt nu 94,9 procent.Bij 'Wet-Mulderovertredingen' kan de bekeurde persoon een bezwaarschrift bij de officier van justitie indienen. Maar hij moet de opgelegde boete alvast betalen. Wanneer hij later gelijk krijgt, wordt het geld teruggestort. Op het niet voldoen van de boete staat een verhoging van 25 procent. Als dan nog niet wordt betaald, wordt het verschuldigde bedrag (de boete plus de verhoging) met 50 procent vermeerderd. Zo'n aanpak zal de betalingsbereidheid ongetwijfeld sterk bevorderen.Volgens het jaarverslag van het Friese OM was verleden jaar sprake van een stijging van 4155 overtredingen. Het totaal liep daardoor op van 7145 naar 11.300. Die grote groei viel des te meer op, omdat blijkens datzelfde jaarverslag werd uitgegaan van een aantal van 5000 overtredingen in 2003.Een verklaring voor het streefcijfer van 5000 kan worden gevonden in het jaarverslag van het OM van 2002. Daarin wordt opmerkelijk genoeg over dat jaar een veel lager aantal binnengekomen overtredingen vermeld: 5277. Het parket was gisteren niet bereid een en ander toe te lichten.De stijging van het aantal overtredingen in 2003 liet de kantonrechters in Fryslân uiteraard niet ongemoeid. Zij velden vorig jaar 3576 vonnissen in strafzaken. Dat waren er 1136 meer dan in 2002. Toen was het aantal strafzaken overigens ook al met bijna een derde omhooggegaan. De stijgende tendens zal zich dit jaar voortzetten.

 
 
Bron: De Leeuwardercourant
 
  4-5-2004  


|

FlitsKaart