Pakkans groot in Gelderland-Zuid

 

Weggebruikers in de politieregio Gelderland-Zuid menen dat ze een grotere pakkans hebben bij te hard rijden dan in andere regio’s in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat Intom­art uitvoerde in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie. De on­derzoekers van Intomart relateren de grotere pakkans die weggebrui­kers in Gelderland-Zuid ervaren, aan de intensieve snelheidscontro­les door de politie.

Ook de inrichting van de weg komt aan bod. „De politie rappor­teert dat soms de wegen ‘uitnodi­gen tot’ te hard rijden”, schrijven de onderzoekers over Gelder­land- Zuid en nog zes andere poli­tie regio’s. Bijvoorbeeld wegen met dubbele rijstroken, met een 50 km-limiet. Respondenten uit deze regio’s geven vaker aan dat ze te hard rijden. Ook is het draag­vlak voor controles van de politie op die wegen laag.

Verder melden de onderzoekers dat Gelderland-Zuid een van de re­gio’s is met de meeste roodlichtca­mera’s. Zo bezit Gelderland-Zuid tientallen zogeheten ‘opstelpun­ten’ terwijl elders, zoals in Gronin­gen en Friesland, om slechts een handjevol gaat.

In het algemeen heeft Intomart ook onderzoek verricht naar de mening van de weggebruikers over verkeerscontroles. Uit deze landelijke cijfers blijkt dat het draagvlak voor zowel de verkeers­regels als de verkeerscontroles groot is. Zo vindt praktisch ieder­een ( 99%) van de ondervraagden alcoholcontroles zinvol. Ook het controles op roodlichtrijders ( 92%) en helmcontroles ( 91%) kunnen op veel waardering rekenen. Iets minder scoort de gordelcontrole in de auto (79%). De waardering voor snelheidscontroles ligt lager: 68 % van de weggebruikers vindt snel­heidscontroles zinvol. Hoe lager de snelheidslimiet, hoe hoger het draagvlak voor de controles overi­gens is. Stiekeme controles kun­nen de weggebruikers het minst waarderen, zo blijkt. „Wat betreft controlemiddelen is de acceptatie­graad het laagst voor een niet zicht­baar opgestelde politieauto langs de weg en de lasergun.”

Tot slot is menig respondent som­ber over de verkeersveiligheid in de woonomgeving. Ruim een kwart beoordeelt die zelfs als (zeer) slecht. Snelheidsovertredin­gen en agressief rijgedrag worden het meest genoemd als oorzaak.

‘ Controles binnen bebouwde kom’


Woordvoerster Marie-José Verkade van politieregio Gelderland-Zuid reageert enthousiast op de resulta­ten. „ Het is positief dat er zoveel draagvlak voor controles is. Voor al­coholcontroles is dat bijna 100 pro­cent. Maar ook voor controles op snelheid is draagvlak.” Het Lande­lijk Parket Team Verkeer wijst op het belang van controleren in de woonomgeving. „ Snelheidsovertre­dingen en agressief rijgedrag wor­den het meest genoemd als pro­bleem. De uitkomsten bevestigen de noodzaak van snelheidscontro­les binnen de bebouwde kom.”

Naar aanleiding van een oproep op de BD-website ‘ Wat is het nut van politiecontroles’ reageert Stèphan Bottema: „ Diverse controles zijn handig, denk aan alcoholcontroles, gordelcontrole en dergelijke. Diver­se snelheidscontroles zijn juist niet nuttig. Een bekend stuk waar de politie met regelmaat staat is de N322 tussen Zaltbommel en Game­ren. Voorheen was dit een autoweg met een maximum van 100, nu is dit 80 kilometer terwijl de weg er juist veiliger op is geworden.”

 
 
Bron: Brabants Dagblad // Abbonee gedeelte
 
  8-10-2010  


|

FlitsKaart