Reactie Anker op bezwaarschrift proceskosten

 

Een maand geleden werd er het bericht wereldkundig gemaakt dat een rechter in Groningen en in Haarlem, de proceskosten verhaalde op de klager wegens misbruik van het procesrecht. Inmiddels heeft deze gang van zaken al heel wat mensen ontmoedigt om bezwaar aan te tekenen tegen hun bekeuring.Ik heb topadvocaat Mr. W. Anker via email gevraagd een reactie te geven inzake het "misbruik van de procesgang", waarbij de proceskosten voor het indienen van een bezwaarschrift op de indiener wordt verhaald.Hieronder zijn reactie:Beste Frank,Door de feestdagen ben ik wat laat met mijn reactie.Ik heb jouw bericht van 9 december inmiddels in de kantoorvergadering besproken.De wettelijke basis voor een proceskostenveroordeling is waarschijnlijk art. 13a van de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften. Er moet dan sprake zijn van "kennelijk onredelijk gebruik van het procesrecht". Het is naar onze mening zeer de vraag of daarvan in casu wel sprake is.Iedere betrokkene heeft het recht om bezwaar of beroep aan te tekenen. De indiening hiervan is vormvrij, er zijn geen nadere eisen aan gesteld. Er kan dus ook gebruik gemaakt worden van een standaard beroepschrift, afkomstig van internet. Wel is het vanzelfsprekend wenselijk dat men gemotiveerd beroep aantekent. Ik heb begrepen dat het in de onderhavige casus gaat om het enkel invullen van de eigen persoonsgegevens. Een feitelijke onderbouwing zou achterwege zijn gebleven.Aan de andere kant is het naar mijn mening een brug te ver dat er een proceskostenveroordeling volgt. Het gaat ver indien de rechter concludeert dat het kennelijke doel is om zand in de machine te strooien.De rechter kan wel geïrriteerd zijn door de wijze van indiening, doch een jurist mag zich bij een beslissing hierdoor vanzelfsprekend niet laten leiden.Het lijkt mij goed dat er zo snel mogelijk een dergelijke zaak aan het Gerechtshof te Leeuwarden wordt voorgelegd. Dat is in deze kwesties de hoogste instantie.Met vriendelijke groet,W. Anker

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  1-7-2003  


|

FlitsKaart