Scherpe maatregelen om verkeersdoden te reduceren

 

De SWOV wil dat het aantal verkeersdoden in 2010 daalt tot 400. Daarvoor moet het project Duurzaam Veilig niet in de tweede maar in de derde versnelling worden gegooid. Extra infrastructurele maatregelen maar bijvoorbeeld ook brommen pas vanaf achttien jaar, moeten dit doel verwezenlijken. Inmiddels bestudeert een begeleidingsgroep van SWOV èn ministerie van Verkeer en Waterstaat hoe 'hard' en haalbaar de SWOV-prognoses zijn.Met het rapport 'Veilig, wat heet veilig' wilde de SWOV de lat voor Duurzaam Veilig-2 (DV-2) een stuk hoger leggen. Grootste uitdaging voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat is op voorhand evenwel om het bestaansrecht van DV-2 als geheel te handhaven. Zo werd het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan eerder dit jaar parlementair afgeschoten en hoewel de pijlen van de Tweede Kamer niet op het veiligheidsbeleid waren gericht, moet het geld voor de voortgang van DV-2 nog wel zeker worden gesteld.

Tempo omhoog

Projectleider Jonneke van Keep-Nieuwenhuizen beklemtoont hoe belangrijk het is om ook bij de negentien regio's (twaalf provincies en zeven Kaderwetgebieden) de vaart er in te houden. Het enthousiasme waarmee regionale taakstellingen zijn geformuleerd en onderbouwd, mag niet gefrustreerd worden. De definitieve doelen en maatregelenpakketten per regio worden binnenkort vastgesteld en uitgewerkt. De SWOV wil dat de overheid er met 'duurzaam veilig' een schepje bovenop doet. In het huidig tempo voldoet over tien jaar éénderde van het wegennet aan de eisen. De stichting wil op z'n minst onderzocht hebben of het tempo niet opgeschroefd kan worden.
Eveneens over tien jaar zouden er eigenlijk geen snelheidsovertredingen meer moeten kunnen plaatshebben, vindt de SWOV. Behalve infrastructurele maatregelen vereist dat een soepeler toepassing van snelheidsmaxima. Als limieten rekening houden met verkeers- en weersomstandigheden, gaat het percentage 'zondaars' vanzelf omlaag.

Bromleeftijd omhoog

Jongeren genieten bij de SWOV extra aandacht. De bromleeftijd zou opgetrokken moeten worden naar achttien jaar. De snorfiets (scootermodel) zou het veld moeten ruimen en naar Amerikaans en Canadees voorbeeld zouden jongeren verder 's nachts niet auto mogen rijden en geen passagiers mogen vervoeren.

Projectleider Jonneke van Keep signaleert dat met name bij deze laatste voorstellen spanning ontstaat met een ander SWOV-speerpunt, namelijk vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor duurzaam veilig beleid. Van Keep geeft aan dat het realiteits- en haalbaarheidsgehalte van alle SWOV-voorstellen nu nader bestudeerd wordt. 'Wat echt realistisch is, proberen we mee te nemen en in te passen in het beleid', aldus Van Keep. 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  10-10-2002  


|

FlitsKaart