Snoeiharde aanpak verkeershufters

 

Het aantal verkeersdoden moet sterk omlaag van circa 800 per jaar nu, naar 500 in 2020. Belangrijkste middel is het keihard aanpakken van asociaal weggedrag. Dat staat in het aanvalsplan voor meer verkeersveiligheid dat minister Camiel Eurlings vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Vorig jaar vielen er 791 verkeersdoden in Nederland. Vergeleken met andere landen zijn dat er erg weinig.

Eurlings noemt zijn doel, waarop hij zich voor het eerst vastlegt, daarom 'heel erg stevig'. ,,Als het ons lukt, is het een wereldprestatie,'' zegt hij in een interview met het AD.

Eurlings kondigt aan dat hij 'verkeershufters snoei- en snoeihard' gaat aanpakken. Tegen ervaren automobilisten wil hij straks even streng optreden als tegen beginnende bestuurders (mensen die minder dan vijf jaar hun rijbewijs hebben).

Wie drie keer veel te hard rijdt - meer dan 30 kilometer per uur en op de snelwegen meer dan 40 kilometer boven de maximumsnelheid - raakt zijn rijbewijs automatisch kwijt. Hetzelfde gebeurt bij bumperkleven, aldus Eurlings, 'of als je anderen voortdurend snijdt'.

,,Mensen moet weten: dit pikken we niet. We halen ze uit het verkeer. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.''

Eurlings geeft verder een flinke impuls aan de 'weggezakte' verkeerslessen op scholen. ,,Het is ongelofelijk, maar veel kinderen kunnen niet goed meer fietsen. Ze vliegen zomaar uit de bocht of knallen tegen een boom.'' Met de Fietsersbond is een lespakket gemaakt, waarmee scholen aan de slag kunnen.

Alleen in Malta vallen verhoudingsgewijs minder verkeersdoden dan in Nederland. Eurlings bestrijdt dan ook dat hij niet ambitieus genoeg is. Voorstellen voor een nachtelijk rijverbod of verhoging van de leeftijd waarop jongeren brommer mogen rijden, gaan hem te ver. ,,99 procent gedraagt zich perfect. De goeden mogen niet lijden onder de kwaden.''


Verkeer en Waterstaat schreef:

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de ambitie om in 2020 niet 580, maar maximaal 500 verkeersdoden in het verkeer te hebben. Hij kondigt dat aan in de brief waarmee hij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hij geeft aan dat dit een behoorlijke ambitie is, juist omdat Nederland op dit vlak al tot de wereldtop behoort. Bovendien zal de mobiliteit tot 2020 nog met tientallen procenten groeien. Om de nieuwe doelstelling te behalen is het wel nodig alle maatregelen van het plan volledig en succesvol te implementeren.

Om in te spelen op de veranderende mobiliteit en te streven naar steeds minder verkeersslachtoffers heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat met de decentrale overheden, belangenorganisaties, kennisinstituten en handhavers het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 opgesteld. Daaruit blijkt dat de ambitie van 500 doden haalbaar is. Eurlings wil in overleg met de andere overheden de doelstelling van de Nota Mobiliteit aanscherpen en zijn ambitie met de overige partners bespreken.

Om de daling van het aantal verkeersslachtoffers vast te houden wordt de huidige aanpak voortgezet met maatregelen als voorlichtingscampagnes, handhaving, aanpassingen in de infrastructuur en ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie. Daarnaast richt de strategie verkeersveiligheid zich specifiek op twee doelgroepen door de veroorzakers van onveiligheid op de weg harder aan te pakken en kwetsbare deelnemers in het verkeer extra te beschermen en in te zetten op technologische maatregelen.

Snelheidsovertreders en mensen die teveel hebben gedronken zorgen naar verhouding voor de meeste overlast. De gevolgen van hun gedrag zullen zij directer gaan ondervinden. Het wordt gemakkelijker om maatregelen op te leggen bij grove of herhaaldelijke overtredingen. Hiervoor komen verplichte maatregelen als het alcoholslot, een snelheidsbegrenzer, inleveren van het rijbewijs of een gedragscursus. De kosten zijn voor de overtreder zelf.

In de strategie verkeersveiligheid is speciale aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Voetgangers, fietsers, motorrijders en brommers, kinderen en ouderen zijn vaker slachtoffer van een verkeersongeval. Door specifieke maatregelen te nemen voor deze groepen verbetert hun positie. Vooral technische vernieuwingen bieden kansen voor betere bescherming, zoals systemen die botsingen helpen vermijden. Eurlings zal zich in EU-verband inzetten om deze veranderingen in de auto-industrie door te zetten. Daarnaast wordt ingezet op scholing en het sluiten van coalities met fietsers- en ouderenbonden.

In 2007 kwamen 791 personen in het verkeer om. In tien jaar tijd is het aantal doden met ruim 30 procent afgenomen en het aantal ziekenhuisgewonden met ruim 11 procent. De verkeersveiligheid in Nederland behoort al jaren tot de top in de wereld. Een Australisch onderzoek van enige jaren geleden stelde zelfs dat als je de cijfers afzet tegen het aantal gereden kilometers, Nederland zelfs het minste aantal verkeersslachtoffers van de wereld heeft. Het aantal slachtoffers daalt gestaag en de Nederlandse aanpak krijgt wereldwijd navolging.

 
 
Bron: AD
 
  7-10-2008  


|

FlitsKaart