TNO-rapportage betreffende Laser-echo producten

 

In opdracht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) heeft het Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (TNO-FEL) een onderzoek ingesteld waaribij doel, effectiviteit en werking van de Laser-echo producten werden bekeken, in samenhang met de LaserPatrol snelheidsmeter. In de productinformatie voor de Laser-echo wordt op diverse manieren getracht de betrouwbaarheid van de LaserPatrol snelheidsmeter, gebruikt voor het uitvoeren van snelheidsmetingen in het wegverkeer, in twijfel te trekken. Bij het onderzoek werd ook een videoband van de fabrikant betrokken. In de onderzoeksrapportage wijst TNO op onder meer de volgende punten: [.]Beschrijving laser echo-850 door Target Automotive De laser-echo 850 wordt in Nederland door Target Automotive geïmporteerd. Op de doos waarin de laser-echo wordt geleverd wordt in tegenstelling tot de doos van de fabrikant (uit de U.S.A.) met tekeningen gesuggereerd dat het hoofddoel van het apparaat niet het verstoren van snelheidsmeters is. Op de home page en producten pagina van de website van de fabrikant (www.target-automotive.nl, zie bijlage 4) word de laser-echo samen met radarverklikkers genoemd als "Met de radar- en laserdetectie-apparatuur van Target Automotive kunt u de verleiding weerstaan en de kosten besparen". Aangenomen wordt dat met 'de verleiding' te hard rijden wordt bedoeld, hetgeen gezien het productenpakket van Target Automotive logisch is. Pas bij informatie over de laser-echo wordt het apparaat een garagedeur opener genoemd die ook beschermt tegen snelheidscontroles. De componenten die hiervoor nodig zouden zijn (motor voor garagedeur en laser of led om de laser-echo aan te stralen) worden niet op de website als te kopen product genoemd. Zonder deze componenten is de laser-echo nutteloos voor deze toepassing." [.]

"Veiligheid - De laser-echo is een klasse IIIB lasers. Beweerd wordt dat deze volstrekt ongevaarlijk is (p.10). Klasse IIIB laser zijn volgens de richtlijnen (IEC-825, EN-60825) lasers welke zowel gevaarlijk voor huid en ogen kunnen zijn. Tevens wordt beweerd dat het gemiddelde uitgangsvermogen 14 mW is en veilig vanaf 10 cm. Dit is niet correct. Het hoogst gemeten uitgangsvermogen van de laser-echo was 258 mW. Ook de opgegeven divergentie door de fabrikant (260 mrad x 127 mrad) is in werkelijkheid kleiner. Als met deze te groot opgegeven divergentie de oogveilige afstand wordt berekend wordt een te lage waarde gevonden. Hierdoor wordt de laser-echo veiliger beschreven dan hij is. Dit kan op korte afstand zeer gevaarlijk zijn en permanent oogletsel veroorzaken." [.]

"Aangezien de laser-echo door vele signalen actief kan worden (naast de gebruikte fotoflitser en afstandsbediening ging de laser-echo ook zonder duidelijke aanleiding een aantal keren af) kan dit bij stilstaan van de auto of bij onderzoek aan de auto zeer gevaarlijke situaties veroorzaken." [.]

"De laser-echo als garagedeur opener - De importeur (Target Automotive) beweert dat de laser-echo gemaakt en verkocht wordt om gebruikt te worden als garagedeur opener. Al in 1999 werd de laser-echo samen met de lasershield getest als "jammer" (autovisie 14/1999). Aan het eind van de test werd gemeld over de laser-echo: "Overigens 'communiceert' de leverancier liever dat de Target naast afstandsbediening ook lasermetingen verstoort". Dat de laser-echo een garagedeur opener of ander soort afstandsbediening zou zijn is ongeloofwaardig om de volgende redenen: De fabrikant erkent dat het apparaat ontwikkeld is en gemaakt wordt om snelheidsmetingen van laser apparatuur te storen. Het apparaat stoort niet 'toevallig' of omdat de LaserPatrol zeer makkelijk te verstoren is, maar omdat de laser-echo ontworpen is om te storen. Het argument dat het "net zo iets is als een normale afstandsbediening voor radio en tv" is niet correct. Voor de benodigde onderdelen om een werkend systeem voor het openen van een garagedeur (zender voor aanstralen en motor voor openen deur) is nergens een verkoper gevonden, uitgezonderd voor de zender, waarvan Target Automotive een laboratorium exemplaar ter beschikking stelde. Gezien de tijd dat het duurde dat dit ter beschikking werd gesteld, terwijl de laser-echo al jaren leverbaar is, en de primitieve afwerking (dichtgemaakt met siliconenkit) bestaat het vermoeden dat dit speciaal voor de gelegenheid in elkaar is gezet en normaal niet te koop is. Ook lijkt er geen voorziening te zijn voor het terugschakelen, het relais blijft enkele minuten aangetrokken. Tevens was het relais te activeren door een willekeurige laser-echo en door de pulsen van een andere led: er is geen beveiliging tegen het schakelen door een andere laser-echo dan van de eigenaar van de garage." [.]

"De laser-echo kan eenvoudig door een lichtbron geactiveerd worden, zonder dat er van een speciale code sprake is. De laser-echo zelf lijkt ook geen enkele code uit te zenden. Zowel de fabrikant en de importeur noemen dit niet. Het gevolg zou zijn, als iemand dit echt als garagedeur opener zou gebruiken, dat er geen enkele bescherming is tegen openen van de deur door andere mensen: het zou een deur zonder slot zijn, terwijl bedrijven die garagedeuren en automatische openers verkopen hieraan (uiteraard) veel aandacht besteden." [.]

"Voor een door Target beschreven garagedeur systeem zijn drie delen nodig: Een zender die de laser-echo aanstraalt, een laser-echo om terug te stralen en een motor met sensor om de deur te openen. Van deze 3 componenten lijkt alleen de laser-echo eenvoudig te koop te zijn. Echter, voor een echt automatisch werkend systeem (wat het nu niet is ondanks de beweringen van Target) is juist de laser-echo niet nodig. De altijd aanstaande Led op de garagedeur zou op de auto bevestigd kunnen worden, welke bij aanrijden automatisch de deur opent. De ca. 900 gulden kostende laser-echo is hiermee overbodig." [.]

"Bij gebruik geeft de laser-echo zeer harde pieptonen (opgegeven wordt 87 dB) om de gebruiker te waarschuwen. Dit geluidsniveau is zeer hoog (ter vergelijking, rookmelders welk mensen onder alle omstandigheden wakker moeten maken hebben gebruikelijk een geluidssterkte van 85 dB) en voor het gebruik als garagedeur opener overbodig, en mogelijk gevaarlijk als de bestuurder een schrikreactie geeft." [.] "Target beweert dat 'een losse module welk onopvallend op de muur van de garage gemonteerd kan worden' gebruikt kan worden. Als zich hierin ook de detector van motor van de garagedeur bevindt zal deze niet aangestraald worden. Bij gebruik geeft de laser-echo zeer harde pieptonen (opgegeven wordt 87 dB) om de gebruiker te waarschuwen. Dit geluidsniveau is zeer hoog (ter vergelijking, rookmelders welk mensen onder alle omstandigheden wakker moeten maken hebben gebruikelijk een geluidssterkte van 85 dB) en voor het gebruik als garagedeur opener overbodig, en mogelijk gevaarlijk als de bestuurder een schrikreactie geeft." [.]

"Beoordeling videoband van Target Automotive - Ca. 2.10 minuten: Beweerd wordt dat "door het snelle verdwijnen van de gemeten snelheid makkelijk fouten gemaakt kunnen worden". Dit is in strijd met de waarheid. De gebruiker kan zelf instellen hoe lang de gemeten snelheid in het display zichtbaar blijft (tot max. 10 min!!). Verder blijven de gemeten waarden oproepbaar uit het geheugen tot dat een nieuwe meting gedaan wordt. Tevens geeft de LaserPatrol na een meting door pieptonen aan of de auto boven een vooraf ingestelde limiet kwam, en of de snelheid dus wel of niet genoteerd hoeft te worden. Ca. 2.45 minuten: bewering dat "het apparaat zeer storingsgevoelig is, en dat justitie daarvan op de hoogte was". Dit verwijst naar de foutcode E14 "jammed, Target has laser jamming transmitter or laser distance sensor". De fabrikant geeft hierin aan wanneer de opmerking 'jammed' verschijnt. Dat dit gebeurt door een "jammer", zoals de laser-echo en de lasershield, zegt niets over storingsgevoeligheid onder normale omstandigheden, maar dat hiervoor genoemde apparaten die hiervoor gemaakt zijn een meting kunnen verstoren. Tevens kan dit apparaat gestoord worden door een laser distance sensor. Op de band wordt dit een distance controller genoemd. Dat een afstandsmeter onder ongunstige omstandigheden gestoord kan worden door een andere afstandsmeter is te verwachten, aangezien deze apparaten met een zelfde soort signaal werken. Zelfs als de afstandsmeter bij b.v. een andere golflengte zou werken, zou ook een andere afstandsmeter bij die golflengte, net zo als een jammer, bij die golflengte snelheidsmetingen verstoren. De bewering dat de LaserPatrol "storingsgevoelig" is, is dan ook niet terecht. Ca. 3.05: "Laser echo is multifunctionele afstandsbediening". De laser echo is ontwikkeld en gefabriceerd voor het verstoren van laser snelheidsmetingen. De bewering dat het een normale afstandsbediening is, is in strijd met de waarheid. In voorgaande hoofdstukken is hier al op ingegaan. Tevens kan dit apparaat ernstig oogletsel veroorzaken. Verder straalt de laser-echo, gemonteerd onder het nummerbord in het hier getoonde voorbeeld voor het hek langs: een sensor aan het hek zal niet aangestraald worden. Het lijkt een in scène gezette situatie te zijn waarbij het hek op een andere manier dan de laser-echo wordt geopend. Het geluidsniveau van de laser-echo is aanzienlijk harder dan de videoband doet voorkomen."

[.] "Conclusies - De laser-echo is een apparaat dat gefabriceerd, geïmporteerd, verkocht en gekocht wordt voor het verstoren van laser snelheidsmetingen. Zowel de fabrikant (Lidatek) en de importeur geven op hun website aan dat dit het doel van het apparaat is. De pogingen om het een garagedeur opener te noemen zijn gebaseerd op onwaarheden en technische onmogelijkheden, terwijl voor een echt automatisch systeem, waarvan ten onrechte beweerd wordt dat de laser-echo dat is, dit apparaat van ca. 900 gulden overbodig is. Van de 3 componenten om een echte garagedeur opener te bouwen zijn, naast een laboratorium exemplaar van de importeur, alleen voor de (overbodige) laser-echo verkooppunten gevonden. De videoband is grotendeels een poging om de LaserPatrol een storingsgevoelig apparaat te noemen, wat nooit aangeschaft had mogen worden. Er wordt onjuiste informatie verstrekt over de manier waarop dit apparaat verstoord kan worden en onwaarschijnlijke situaties worden gepresenteerd. Dat een apparaat kan worden verstoord door apparatuur die daarvoor ontworpen is (zoals de laser-echo en de lasershield, en daarop gebaseerde apparaten) en apparatuur dat hetzelfde meetprincipe gebruikt (andere laser afstands- of snelheidsmeter) is niet ongebruikelijk, en de fabrikant waarschuwt daar dan ook terecht voor. De manier waarop op de videoband storing van de LaserPatrol door infrarode leds wordt gepresenteerd is eveneens onjuist."

 
 
Bron: BVOM
 
  2-2-2002  


|

FlitsKaart